Els projectes

L’Arc Llatí és una plataforma d'intercanvi i d'impuls per a la creació de projectes. És un espai que té com a objectiu fomentar el treball d'equip entre els socis i de permetre la creació de parternariats sòlids entre les administracions locals de la xarxa i altres organitzacions del territori, amb la finalitat de proposar solucions concretes per les problemàtiques comunes dels territoris.

Respecte a la cohesió social, l'Associació concentra els seus esforços i les seves reflexions en l'àmbit de la promoció de la igualtat, de l'impacte dels canvi demogràfics i de les migracions, de la promoció del diàleg intercultural i Inter generacional, a més que sobre temàtiques de salut i de benestar de la població i sobre accions en favor de la ciutadania activa i la tutela dels dret del ciutadà. La xarxa valoritza a més, el patrimoni artístic i cultural, material i immaterial del Mediterrani com a vector de valors comuns. En la cerca de la cohesió econòmica l’Arc Llatí promou el desenvolupament de la competitivitat, de la innovació i de l'economia sostenible als seus territoris. Vol impulsar polítiques i mesures per a l'ocupació, afavorir el desenvolupament i la internacionalització de petites i mitjanes empreses i es compromet a promoure els territoris. Respecte a la cohesió territorial, es treballa sobre temes com la governança multinivell, la planificació territorial i el desenvolupament local, però també sobre infraestructures de connexió del seu territori i en qüestions relacionades a la lluita contra el canvi climàtic i l'adaptació als seus efectes, en l'específic en la recerca i l'ús d'energies renovables, la protecció i la tutela dels espais naturals i la biodiversitat i en polítiques agrícoles. La xarxa estableix relacions institucionals i accions de cooperació descentralitzada pública entre els seus socis i altres ens locals de la conca del Mediterrani amb l'objectiu principal de reforçar les seves capacitats en l'àmbit de les seves pròpies competències.

 

BleuTourMed

BleuTourMed
Primer Projecte Horitzontal de la Comunitat de Turisme Sostenible del programa Interreg Med per a la promoció i protecció dels recursos naturals de la regió mediterrània. BleuTourMed té com a objectiu crear sinergies entre els projectes modulars corresponents a l’Objectiu 3.1. del programa Interreg Med mitjançant una estratègia conjunta de comunicació i capitalització.

HEPS

HEPS
Es proposa crear una xarxa amb un doble objectiu: en primer lloc, i a partir de l’anàlisi de necessitats i reptes comuns entre territoris de l’Arc Llatí, dissenyar una intervenció transversal d’àmbit local en llars en situació de pobresa energètica que incorpori l’àmbit social, de l’habitatge, de l’energia i de la salut, i que tingui en compte les especificitats de les ciutats mitjanes i petites de l’arc mediterrani; i, en segon lloc, identificar indicadors que permetin evidenciar la relació de causalitat entre la millora de l’eficiència energètica i les pautes de consum amb la millora de la qualitat de vida, des del punt de vista tant social com de salut.

ES-EM-CIA

ES-EM-CIA
L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'una XARXA d'Espais per impulsar la iniciativa empresarial en els joves a través de les denominades « Acadèmies per a Joves Emprenedors del Mediterrani ». Aquesta xarxa funcionaria com a acceleradora d'empreses en el Mediterrani així com punt de trobada empresarial de capacitació i desenvolupament d'habilitats en els tècnics i les tècniques que, adscrits a les diferents àrees de suport a emprenedors del projecte, disposarien d'instruments d'assessorament i suport a la internacionalització.

EMPL-ECO-MED

EMPL-ECO-MED
Engegar instruments per a promocionar la innovació i reforçar l'ocupació i formació dels joves i dones a fi que puguin desenvolupar les competències necessàries per crear oportunitats de negoci i ocupació en l’àmbit de l’Economia Verda.

LOOPINMED

LOOPINMED
Esbrinar el percentatge de recollida selectiva en el territori de l’Arc Llatí així com les estratègies per aconseguir els objectius del Pla Europeu per l’Economia Circular a nivell regional.

LOCAL-CUBIAM

LOCAL-CUBIAM
Mitjançant aquest projecte es realitzarà un mapatge previ de les varietats hortofructícoles pròpies de la Mediterrània que han quedat relegades a un segon pla, algunes fins a gairebé desaparèixer. Posteriorment s'incentivarà la seva recuperació i cultiu com a estratègia per recuperar el patrimoni fitogenètic de la Mediterrània que és la base de la nostra agricultura i alimentació. És aquesta una forma més de mantenir i realçar el patrimoni natural de territoris de la mediterrània, que se situa en espais mediterranis europeus amb importants parcs Naturals que servirà com a revulsiu per recuperar la llarga tradició dels cultius tradicionals en hortes.

PROMOACTIVMED

PROMOACTIVMED
L'objectiu principal és la millora de la competitivitat dels polígons de zones rurals de l'Arc Llatí, adaptant-los als requisits necessaris per a les noves activitats econòmiques, especialment a les àrees de la logística, la producció agroalimentària, la economia verda (green growth) i la societat del coneixement (smart society).

Economia Social i Solidària

Economia Social i Solidària
Estudi sobre l'Economia Social i Solidària al'Arc Llatí. Combinant governança participativa, utilitat social i lucrativa limitada, les empreses de l' ESS (associacions, cooperatives, fundacions) representen una forma d' emprenedoria que pot generar innovació social i crear ocupació per a l'economia mediterrània.

MarInA Med

MarInA Med
Primer Projecte Horitzontal del Programa Med 2007-2013. Comunicar i Capitalitzar 13 projectes sobre temàtiques marítimes a través d'una mirada integrada.

LocalComGov

LocalComGov
Millora de la governança dels municipis que han signat el Pacte dels Alcaldes i dels coordinadors regionals, que es troben amb un problema de governança dels PAES.

In Tourisme

In Tourisme
Incrementar i promoure les oportunitats i els serveis turístics per valoritzar àrees amb menys afluència i properes a la costa per crear sinergies amb els centres de major afluència per a la gestió dels fluxos turístics.

BIOMadapt

BIOMadapt
La gestió forestal adaptativa com a eina essencial per contribuir a l'adaptació de les masses forestals als principals efectes del canvi climàtic.

YOUNG EMPLOYMED

YOUNG EMPLOYMED
Un sistema de col·laboració entre administracions i empreses locals per a la formació del sector de l'emprenedoria local. L'objectiu és promoure l'ocupació i oferir als joves pràctiques en empreses d'altres països del Mediterrani.

LOCAL - EEI

LOCAL - EEI
Prevenció i eradicació de les espècies exòtiques invasores que representen una amenaça per a la biodiversitat dels territoris i treball de sensibilització de la població respecte a la temàtica.

Terra Nostra

Terra Nostra
El projecte ha compartit i explorat un model econòmic basat en el desenvolupament sostenible dels territoris del Mediterrani amb la finalitat de de desenvolupar l'economia i lluitar contra la crisi financera.En concret s'han intercanviat experiències en relació a les marques de qualitat territorial de l’Arc Llatí.

Governança per al turisme sostenible

Governança per al turisme sostenible
Crear un model de governança del turisme afavorint la integració dels diferents actors que operen en el sector públic i privat per desenvolupar una estratègia comuna que es pugui exportar en altres territoris.

Protecció d'Incendis en Territoris Rurals

Protecció d'Incendis en Territoris Rurals
El projecte té com a objectiu contribuir al desenvolupament sostenible i equilibrat de les zones del Mediterrani amb un enfocament especial en els municipis rurals sotmesos a l'amenaça dels incendis.

Restaura

Restaura
Creació d'una xarxa de persones i de recursos per a la millora de les activitats de restauració per a la promoció de l'ocupació del sector als territoris de l'Arc Llatí. Desenvolupar la dimensió europea i mediterrània de la restauració

UNESCO- Paisatge i Patrimoni al Med

UNESCO- Paisatge i Patrimoni al Med
Aquest projecte valoritza el patrimoni històric i del paisatge dels territoris de l'Arc Llatí i promou una concepció el paisatge com a element identitari d'una comunitat.

MADEL

MADEL
Promoció i desenvolupament de l'economia local a Sousse- Tunísia (augment de l'ocupació, de la promoció de la inclusió social, reforç de les Institucions locals participació i articulació dels actors del territori)

MED NET JOB

MED NET JOB
L'objectiu del projecte és intervenir per donar suport al desenvolupament de noves competències entre els funcionaris polítics i tècnics de les Entitats Locals del Marroc per a la definició d'un model de governança de formació professional integrada amb el món del treball. Un model que sigui capaç de respondre de manera eficaç a les exigències de demanda i oferta d'ocupació i de donar suport per al desenvolupament econòmic local

LocalNetCoop

LocalNetCoop
Aquest projecte s'emmarca en el Programa europeu “Actors no estatals i les autoritats locals en el desenvolupament”, té l'objectiu de proporcionar als membres de l'Arc Llatí i de les altres xarxes d'ens locals associades un model comú de cooperació i formació per al desenvolupament de les competències específiques de les administracions.

Sistemes de logística i transport

Sistemes de logística i transport
Elaboració d'un estudi d'anàlisi de les capacitats dels sistemes de logística dels territoris de l'Arc Llatí involucrats (Província Piacenza, Novara, Lleida, Tarragona i Girona i els territoris de la regió francesa de PACA). Àrees amb una forta especialització en l' àmbit logístic i de transport i centre dels principals corredors europeus – que poden competir amb els del Nord d'Europa.

Transport rural de persones

Transport rural de persones
Elaboració d'un estudi per conèixer la situació actual de la mobilitat de les persones a les àrees rurals. Aquest estudi vol ser el punt de partida per a una futura aplicació de les TIC (Tecnologies de la informació i de la Comunicació) sobre el transport de les persones a les zones rurals, com a eina per millorar el desenvolupament territorial i la qualitat de vida.

Centres d' Innovació al MED

Centres d' Innovació al MED
El projecte té com a objectiu identificar i analitzar les iniciatives de promoció al desenvolupament local activades per accions desenvolupades per grups d'empreses privades o mixtes amb l'objectiu de la recerca i la innovació dels diferents sectors d'activitat dels governs locals intermedis.

ALSO

ALSO
Identificació de criteris i indicadors entre més de 100 projectes de Cooperació Territorial INTERREG, que puguin guiar el disseny de nous projectes que responguin a les prioritats del període de programació 2007-2013, tot per mitjà de: tallers i seminaris, intercanvi de coneixement i bones pràctiques, llançament d'una pàgina web, etc.

Espon-Spatial Scenarios

Espon-Spatial Scenarios
L'objectiu d'aquest projecte és transferir a escala regional/local i sobretot al context mediterrani la metodologia d'escenaris territorials desenvolupats durant el programa ESPON 2006 (3.2.) en els estats i les regions de la UE.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, tra cui quelli di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
OK