PROMOACTIVMED

Millora dels factors d’atractivitat i competitivitat de les àrees d’activitat econòmica en zones rurals de l’Arc Llatí 

 

Descripció del projecte i objectius:

L'objectiu principal és la millora de la competitivitat dels polígons de zones rurals de l'Arc Llatí, adaptant-los als requisits necessaris per a les noves activitats econòmiques, especialment a les àrees de la logística, la producció agroalimentària, la economia verda (green growth) i la Societat del coneixement (smart society).

Així es fomentarà la realització d'actuacions amb les empreses i/o agrupacions d'empreses, vinculades i/o situades en una polígon industrial o àrea d'activitats econòmiques, que tinguin un impacte dinamitzador en poblacions rurals (fins a 20.000 habitants).

Així mateix es preveu la redacció d’una proposta a presentar a una convocatòria oberta de programes europeus (MED, ENI-CBC-MED) 

Accions:

En concret, el projecte es centrarà en desenvolupar les següents  actuacions:

a)      Estudi de l’estat del polígons industrials i posicionament competitiu respecte a d’altres àrees industrials properes.

b)      Pla estratègic de millora competitiva dels polígons, que contingui la priorització de les actuacions a dur a terme.

c)       Assistència tècnica.

 

  1. Orientacions metodològiques per a la gestió dels sistemes d’informació del polígons i àrees d’activitat econòmica

  2. Realització i posada en marxa de programes de promoció i dinamització de polígons i àrees d’activitat econòmica.

  3. Recull de bones pràctiques en polígons i àrees d’activitat econòmica.

  4. Formació per a la promoció i dinamització de polígons i àrees d’activitat econòmica.

  5. Organització de jornades d’intercanvi d’experiències entre polígons i àrees d’activitat econòmica.

  6. Programa d’assistència tècnica a ens locals en la presa de decisions i gestió en matèria de polígons i àrees d’activitat econòmica.

  7. Treball en xarxa.

 

 


 

Líder: Diputació de Lleida

Socis: Diputació de Tarragona

Soci extern: Ciutat Metropolitana de Torí

Contacte: Alex Domínguez Vilches (ADominguez@diputaciolleida.cat)

Periode: En curs 

Finançament: 12.000 euros

Co-finançat per Arc Llatí

NOTÍCIES

NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS