HEPS

Disseny d'un projecte d'intervenció en llars en situació de pobresa energètica des d’una perspectiva d’Habitatge, Energia, Pobresa i Salut (HEPS)

Projecte:

Davant l’increment de la pobresa energètica i de la seva incidència en els països de l’arc Mediterrani, on gran part del parc immobiliari és energèticament ineficient i la crisi econòmica ha tingut un major impacte, es proposa crear una xarxa amb un doble objectiu: en primer lloc, i a partir de l’anàlisi de necessitats i reptes comuns entre territoris de l’Arc Llatí, dissenyar una intervenció transversal d’àmbit local en llars en situació de pobresa energètica que incorpori l’àmbit social, de l’habitatge, de l’energia i de la salut, i que tingui en compte les especificitats de les ciutats mitjanes i petites de l’arc mediterrani; i, en segon lloc, identificar indicadors que permetin evidenciar la relació de causalitat entre la millora de l’eficiència energètica i les pautes de consum amb la millora de la qualitat de vida, des del punt de vista tant social com de salut. El producte resultant vol ser la redacció d’una proposta per obtenir finançament europeu per establir un sistema d’indicadors i implementar la intervenció.

Objectius generals:

 • Articular una millor detecció i resposta davant la pobresa energètica en la Mediterrània a través de l'optimització de l'eficiència energètica en llars en situació de vulnerabilitat. 

 • Fomentar capacitats en matèria d'eficiència energètica en el sector residencial entre la ciutadania, els professionals així com les diferents parts involucrades.

Objectius específics:
 • Intercanviar experiències entre regions sòcies

 • Desenvolupar metodologies comprehensives de detecció

 • Desenvolupar metodologies comprehensives d'intervenció que integrin aspectes socials, de la salut, l'energia i l'habitatge. En aquest sentit, l'objectiu és desenvolupar un esquema comú i innovador per a dur a terme auditories energètiques en habitatges en situació de vulnerabilitat.

 • Redacció d'una proposta a presentar a una convocatòria oberta de programes europeus (Interreg Med)

Accions:

 • Desenvolupament de metodologies: estudi de metodologies utilitzades en altres països i desenvolupament de diferents metodologies adaptades als diferents contextos i necessitats, anàlisi de les diferents particularitats regulatòries. Outputs: anàlisi DAFO, “benchmarking”, estratègia de models desenvolupats.

 • Perfilat dels laboratoris vius: perfilat d'informació quantitativa i qualitativa, activitats de base, recollida d’informació (inputs) dels habitatges sobre necessitats específiques per completar el paquet de treball 3.

 • Pilotatge dels laboratoris vius: testar les diferents metodologies en diverses regions, zones climàtiques, països i grups destinataris (target groups).

 • Avaluació tècnica i social i transferibilitat: avaluació de les metodologies des d'un punt de vista tècnic i social així com la possible transferibilitat i adaptació, etc. Outputs: pla de transferibilitat, bones pràctiques i històries per complementar les activitats de comunicació.

 • Capitalització dels resultats: Outputs: recomanacions polítiques, propostes regulatòries, procediments, quadres, protocols i acords que mostrin el compromís formal dels agents de decisió.

Resultats/outputs:

 • Diferents metodologies que integrin aspectes socials, de la salut, l'energia i habitatge per a la realització d'auditories energètiques en llars en situació de vulnerabilitat
 • Protocols millorats per a la identificació de casos
 • Estratègia de transferibilitat
 • Recomanacions polítiques i regulatòries.

 


 

Líder: Diputació de Barcelona

Socis: Città Metropolitana di Torino, Diputació de Jaen, Diputació de Granada,  AGIRE – Agència Energia de la Província de Mantova

Contacte: Josep Muñoz  (Cap del Departament de Benestar Social) - munozlj@diba.cat

Període: 2016-2018

Co-finançat per Arc Llatí

NOTÍCIES

NOTÍCIES

ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENTS